Üyelik Sözleşmesi

Fırsat ilan Üyelik Sözleşmesi:
iş bu sözleşme iki taraflı olup kullanıcı veya yönetim tarafından tek taraflı feshedilebilir.

Fırsat ilan Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Fırsat ilan Üyelik Sözleşmesi firsatilan.com “Portal”ına üye olmak için işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “Portal”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Fırsat ilan Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Tanımlar

“Portal”: firsatilan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “FIRSAT İLAN”’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.

“Fırsat ilan Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

“Fırsat ilan Üyelik” (“Üyelik”): “Fırsat ilan Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Fırsat ilan Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine, “FIRSAT İLAN” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve “FIRSAT İLAN” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Fırsat ilan Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “FIRSAT İLAN” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “FIRSAT İLAN” gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; “Fırsat ilan Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Mağaza”: “Fırsat ilan Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği yönetebildiği ve sergileyebildiği “FIRSAT İLAN” ürünüdür.  Bu ürüne sahip olmadan “Portal”ın  “Fırsat ilan Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

 “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” :  Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş “Fırsat Bronz(Ücretsiz)”, “Fırsat Gümüş”, “Fırsat Altın”, “Fırsat Elmas” tipleri bulunan, 2021 yılı Eylül ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.

“Profesyonel Emlak Mağazası”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.

“Standart Mağaza” ve “Profesyonel Emlak Mağazası” birlikte “Mağaza” olarak anılacaktır. “Fırsat ilan Üye”; “Standart Mağaza” veya “Profesyonel Emlak Mağazası” sahibi olmadan “Portal”ın  sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamaz.

“Mağaza Sahibi”: “Portal”a bilgilerini girerek Mağaza satın alım işlemini tamamlamış olan “Fırsat ilan Üye”dir.

“Mağaza Kullanıcısı”: “Mağaza Sahibi”nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Mağaza”yı kullanabilen ve “Fırsat ilan Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Mağaza Kullanıcısı” sayısının üst sınırı “FIRSAT İLAN” tarafından belirlenecek olup, “Mağaza Kullanıcısı” sayısına ilişkin üst sınırda “FIRSAT İLAN” dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Belli bir süre “Portal”a giriş yapmayan veya “Portal”ı kullanmayan “Mağaza Kullanıcıları”nın üyelikleri FIRSAT İLAN tarafından kapatılabilir.

“FIRSAT İLAN Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “FIRSAT İLAN” tarafından sunulan uygulamalardır. "FIRSAT İLAN", "Hizmetler"de dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

FIRSAT İLAN Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “FIRSAT İLAN”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası: “Standart Mağaza” kullanan "Fırsat ilan Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Fırsat ilan Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Fırsat ilan Üye"ye özel sayfadır.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

“Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “FIRSAT İLAN” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içeriklerine, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin “FIRSAT İLAN” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Fırsat ilan Üye Olma

“Mağaza Sahibi” için:

Fırsat ilan Üye” olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından “Üyelik” başvurusunda bulunmuş olmak ve “FIRSAT İLAN” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış, “İlan Verme Kuralları”na aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. “FIRSAT İLAN”, üyeliği aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere Fırsat ilan Üye”lik Sözleşmesi’ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve Fırsat ilan Üye” nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sisteme yeni bir Mağaza Kullanıcısı tanımlanması sırasında da “FIRSAT İLAN aynı şekilde, ilgili Mağaza Kullanıcısı’nın ve/veya “Mağaza Sahibi” adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve Fırsat ilan Üye nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. 

“FIRSAT İLAN” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Fırsat ilan Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Fırsat ilan Üye”nin "FIRSAT İLAN" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

- “Fırsat ilan Üye”, “Portal”da ilan vermek ve “FIRSAT İLAN”in sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.

“Mağaza Kullanıcısı” için:

- “Mağaza Kullanıcısı” daveti, “Mağaza Sahibi”nin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleşir. Davet gönderilen e-posta adresinin “FIRSAT İLAN” üzerinde herhangi bir üyelikte tanımlı olmaması gereklidir. “Mağaza Kullanıcısı” olma davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki “Fırsat ilan Üyelik” formunu doldurup, Fırsat ilan Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak “Mağaza Kullanıcısı” olabilir.

- “Mağaza Kullanıcısı”nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden “Mağaza Sahibi” de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle “Mağaza Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı” ile ilişkisi herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi “Bana Özel”deki veya “Ofisim”deki “Kullanıcılar” sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde “Mağaza Kullanıcısı”nın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. “Mağaza” Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı”nı “Mağaza”dan çıkartması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın “Fırsat ilan Üyelik”i pasif duruma düşecektir.

- “Mağaza Kullanıcısı”, sadece bir “Mağaza”nın kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir “Mağaza” altında “Mağaza Kullanıcısı” olamaz.

-“Mağaza Sahibi”nin “Mağaza”sını kullanıma kapatması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı” “Portal”da herhangi bir işlem yapamaz. “Mağaza Kullanıcısı”nın “Üyelik”i de pasif hale gelecektir. “Mağaza” sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın üyeliği herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.

- “Mağaza Kullanıcısı” olan bir üye “Mağaza” açamaz. “Mağaza”sı olan bir “Fırsat ilan Üye”, farklı bir “Mağaza”ya “Mağaza Kullanıcısı” olarak eklenemez.

FIRSAT İLAN tarafından belirlenen süre boyunca ilan vermeyen veya “Portal”a üyelik girişi yapmayan “Fırsat ilan Üye”, “Mağaza Kullanıcısı” olmaktan FIRSAT İLAN tarafından çıkarılabilir.

Emlak kategorisindeki “Mağaza”ların kullanıcı sayısı ilan paketi büyüklüğüne göre belirlenecektir. Şöyle ki; “Mağaza”ların kullanıcı sayısı, paketindeki ilan sayısının 10’a bölünmesi ve elde edilen sayıya 2 eklenmesi ile yani (ilan paketi büyüklüğü/10)+2 formülü ile hesaplanacaktır. Bu hesaplamada “Mağaza Kullanıcısı” sayısına “Mağaza Sahibi” dahil olacaktır.

 

“Mağaza” kullanımlarının güvenliğini arttırmak amacıyla EMLAK kategorisindeki “Fırsat ilan Üye”lerin “Mağaza Kullanıcısı” olanlardan son 6 aydır Fırsat ilan kullanıcı adı ve şifresi ile Portal’a giriş yapmayanlar “pasif kullanıcı” olarak kabul edilecek ve “pasif kullanıcı”lar “Mağaza Kullanıcısı” olanlar arasından başkaca herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın silinecektir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

- "Fırsat ilan Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

-  “Fırsat ilan Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Fırsat ilan Üye”, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, “Yetki Belgesi”/”Sertifika” vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip  olmadan ilan yayınlaması nedeniyle  FIRSAT İLAN’in zarara uğraması halinde; FIRSAT İLAN’in, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için “Fırsat ilan Üye”ye rücu hakkı saklıdır.

"Fırsat ilan Üye”, FIRSAT İLAN’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Fırsat ilan Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple FIRSAT İLAN’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Fırsat ilan Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “FIRSAT İLAN”e bildirimde bulunulması halinde; “Fırsat ilan Üye”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvan, mağaza bilgileri ile “Mağaza Kullanıcısı” bilgileri, ilan bilgileri ve varsa istenen diğer bilgileri “FIRSAT İLAN” ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

- "Fırsat ilan Üye"lerin, “Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendileri tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. “Fırsat ilan Üye” aynı “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgileri başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplına kayıtlı bulunan “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini FIRSAT İLAN “Üyelik Hesabı”na tanımlamamalıdır. “Fırsat ilan Üye” herhangi bir amaçla “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini, başka bir üye, şirket, üçüncü kişi ile, yazılımsal arayüz vb ile paylaşamaz.  Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya “FIRSAT İLAN”in ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan “Fırsat ilan Üye” sorumlu olacaktır. FIRSAT İLAN’in böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Fırsat ilan Üye’ye rücu etme hakkı saklıdır. Mağaza Sahibi ve Mağaza Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat “Fırsat ilan Üye”, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin “Fırsat ilan Üye”, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle “Fırsat ilan Üye”, ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran “Fırsat ilan Üye” sorumlu olacaktır. “Fırsat ilan Üye”, Mağaza Kullanıcısı veya Mağaza Sahibi gibi, Sözleşme kapsamında belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile Portal’a giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; “Fırsat ilan Üye” derhal durumu Portal yetkililerine bildirecektir.

- "Fırsat ilan Üye", "Portal" dahilinde kendisi veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, tüketici aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal"da yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. FIRSAT İLAN, " Fırsat ilan Üye" tarafından FIRSAT İLAN’e iletilen veya "Portal" üzerinden “Fırsat ilan Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde “Fırsat ilan Üye” yeni ve güncel bilgileri “FIRSAT İLAN”e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “FIRSAT İLAN”in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Fırsat ilan Üye”ye rücu etme hakkı saklıdır.

- "Fırsat ilan Üye", FIRSAT İLAN’in yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

- “Fırsat ilan Üye” hukuka uygun yöntem ve amaçlarla "Portal" üzerinde ilan yayınlayabilir, işlem yapabilir. "Fırsat ilan Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. " Fırsat ilan Üye", "FIRSAT İLAN"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "FIRSAT İLAN" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Fırsat ilan Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "FIRSAT İLAN" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. FIRSAT İLAN’in böyle bir durumda uğrayacağı zarar için “Fırsat ilan Üye”ye rücu etme hakkı saklıdır

“FIRSAT İLAN”, “Fırsat ilan Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “FIRSAT İLAN Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “FIRSAT İLAN” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “FIRSAT İLAN” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup, "FIRSAT İLAN”in her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

“FIRSAT İLAN” tarafından “Fırsat ilan Üye” için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz, aksi yönde hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; “FIRSAT İLAN” tarafından üyeliği durdurulabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. Rapor içeriğini konusunda “FIRSAT İLAN”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

- “Fırsat ilan Üye”nin “Portal” veya “FIRSAT İLAN” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “Portal”, “FIRSAT İLAN” ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “Portal”ın ve “Portal”a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Portal”dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “Portal”’a orantısız yük bindirmesi; “Portal”’ın kaynak kodlarına veya “FIRSAT İLAN”’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “Portal”’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “FIRSAT İLAN” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

 "FIRSAT İLAN"in Hak ve Yükümlülükleri

-"FIRSAT İLAN", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “FIRSAT İLAN” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

- ”FIRSAT İLAN” Portal’ı ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Portal” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Fırsat ilan Üye”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. “FIRSAT İLAN” “Portal” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Fırsat ilan Üye” Portal’ı ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “Portal”i ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. “FIRSAT İLAN”:

(1)  “Fırsat ilan Üye”’nin “Portal” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Fırsat ilan Üye”nin “Üyelik Sözleşmesi”nde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(2) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(3) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(4) “Portal” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  

(5) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(6) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(7) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Fırsat ilan Üye”nin “Mağaza”sını ve/veya “Portal”ı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Fırsat ilan Üye” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

- “FIRSAT İLAN”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Fırsat ilan Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Fırsat ilan Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “FIRSAT İLAN”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

"FIRSAT İLAN"in üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Fırsat ilan Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "FIRSAT İLAN" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "FIRSAT İLAN"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

- "FIRSAT İLAN", "Portal"ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "FIRSAT İLAN" bu mesajı giren "Fırsat ilan Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. FIRSAT İLAN, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Fırsat ilan Üye”ye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

- "FIRSAT İLAN", ilan sayfaları da dahil olmak üzere “Portal”da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

- "FIRSAT İLAN"in, "FIRSAT İLAN" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

“Fırsat ilan Üye”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte “Fırsat ilan Üye” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; “FIRSAT İLAN” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Fırsat ilan Üye”nin üyeliğine statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce “FIRSAT İLAN” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için “FIRSAT İLAN” mağazanın kapatılması da dahil uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “FIRSAT İLAN”, kendi takdirine bağlı olarak, “Fırsat ilan Üye”nin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 

- "FIRSAT İLAN", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. FIRSAT İLAN”i Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “FIRSAT İLAN”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “Portal”ın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. FIRSAT İLAN ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili “FIRSAT İLAN” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir